ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΠΛΟΚ

ΣΑΣ   ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ  ΜΠΛΟΚ
ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΠΛΟΚ

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΠΝΕΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΖΩΦΡΑΦΟΥΣ ΠΗΓΗ  http://art-seven.com/kontakt/
ΚΑΙ https://www.facebook.com/original.art.seven

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ - 1937

1] Ο ΤΟΥΡΙΣΤAΣ έχει οδικόν δίκτιον όλος εξερέτικον καί αξιοθέατα μέρη όχι μόνον πάμπολλα αλλά καί σπανίως συγκεντρωμένα τόσα σχεικώς μικρών χώρον
2]ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ έχει όχι μόνον τόν πολύφημον αινον  [1628μ] αλλά καί τόσα άλλα ονομαστά καί υψηλά βουνά

3]ΘΑΛΑΣΣΟΦΙΛΟΣ έχει νά καμαρώση ονομαστές θαλασσες
4]ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣέχει νά μελετήση κλίμα ευκραέστατον
5]ΖΗΤΗΤΗΣ παραδόξων φυσικών φαινομένων δεν φά εύρη πουφενά αλλού τόσα  όσα έν κεφαλληνία
6]ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ έχει νά ίδη τήν μοναδικήν έν τώ κοσμον κεφαλληνιακήν ελάτην
7]ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ έχει νά θαυμάση τοπία γραφικώτατα
8]ΓΕΩΛΟΓΟΣ έχει νά μελετήση τά αναρίθμιτα γεωλογικά φαινόμενα
9]ΠΕΤΡΟΛΟΓΟΣ έχει νά σπουδάση πετρωματα μοναδικά καί ποικιλλούσης συστάσεως
10]ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΟΣ έχει σπουδαίον σταδιον ενέργειας
11]ΥΔΡΟΛΟΓΟΣ έχει πού έχει νά μελετά επί ετη
12]ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ έχει ν άντιμετωπίση θαυμαστά ευρήματα
13]ΜΕΣΑΙΩΝΟΔΙΦΗΣ έχει ανοικτάς πολλούς οδούς
14] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ έχει νά μελετά επί έτη
15]ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ πρέπει νά είναι ακούραστος
16]ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ θά σπουδάση πολλά
17ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ καίτί δέν έχει νά θαυμάση
18] Ο ΑΡΧΩΝ αφού μάθη τήν ψυχοσύνθεσιν τού λαού θά γινεται καλλίτερος
19\Ο ΙΑΤΡΟΣ θά εύρη νέας επιπλοκάς έκαστης νόσου ίνα έν δικαίω επαναλαμβάνη τό ότι δέν υπάρχουν ασθένειαι αλλ'ασθενείς
20]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ θά χάση τό μπουσουλάτου διότι  θά ίδη ότι ό κεφαλλονίτης ημπορεί νά τόν πείση ότι 2 καί 2 δέν κάνουν 4 ή22 αλλά 5 ή 500 ή1000 ή τό άπειρον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου